Gmina Stąporków przystąpiła do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"
z siedziba w Modliszewicach podejmując stosowną uchwałę Nr VII/36/2007 z dnia 26 marca
2007 roku.

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z
przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Spośród samorządów
przystąpiły gminy: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka,
Stąporków, Smyków, Żarnów. LGD działa jako stowarzyszenie i jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, mającym na celu
aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich w ramach środków pozyskanych z PROW
2007-2013 oś 4. Leader.

Adres strony internetowej:

http://www.uzrodel.pl/