INFORMACJA O ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO W 2022 ROKU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 945) w roku 2022 na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 1 Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

 

1)   1 punkt prowadzony przez Powiat:

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowany w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 

·         poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300

·         wtorek od godz. 1430 do godz. 1830

·         środa od. godz. 1430 do godz. 1830

·         czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830

·         piątek od godz. 1300 do godz. 1700

 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

 

W poniedziałki i czwartki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. We wtorki i środy przez radcę prawnego, a w piątki świadczona jest przez adwokata/radcę prawnego – w kolejności: adwokat, radca prawny, radca prawny, adwokat.

 

2)   2 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Fałkowie, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 

·         poniedziałek od godz. 1100 do godz. 1500

·         wtorek od godz. 700 do godz. 1100

·         środa od godz. 700 do godz. 1100

·         czwartek od godz. 700 do godz. 1100

·         piątek od godz. 700 do godz. 1100

 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

 

Od poniedziałku do piątku poradnictwo świadczone jest przez doradcę obywatelskiego.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A (siedziba Urzędu Miejskiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 

·         poniedziałek od godz. 800 do godz. 1200

·         wtorek od godz. 800 do godz. 1200

·         środa od godz. 1130 do godz. 1530

·         czwartek od godz. 800 do godz. 1200

·         piątek od godz. 800 do godz. 1200

 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

 

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego.

 

Punkt pomocy prawnej w Stąporkowie prowadzony jest przez:

 

Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

ul. Legionów 10, 22-400 Zamość

tel. 536 968 362;

e-mail: biuro@fundacjaepb.pl

Punkt poradnictwa obywatelskiego w Fałkowie prowadzony jest przez:

 

Fundację Togatus Pro Bono

ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

tel. 884 938 188;

e-mail: fundacja@togatus.pl

 

W ramach działalności wszystkich 3 punktów zlokalizowanych na terenie powiatu koneckiego istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji:

 

Końskie - siedziba Starostwa Powiatowego – nieodpłatną mediację prowadzi radca prawny posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w każdą środę w godz.
1430-1830 oraz w piątki w godz. 1300-1700 - (raz na 4 tygodnie),

 

Fałków - siedziba Urzędu Gminy - nieodpłatną mediację prowadzi doradca obywatelski posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w poniedziałki w godz. 1100-1500 oraz we wtorki, środy, czwartki i w piątki w godz. 700-1100,

 

Stąporków - siedziba Urzędu Miejskiego - nieodpłatną mediację prowadzi radca prawny posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w piątki w godz. 800-1200 .

 

ZGŁOSZENIA

 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta

pod numerem telefonu (41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

bok@konecki.powiat.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Decyzję o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podejmuje starosta, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną lub sanitarną na obszarze powiatu, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej, wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed skorzystaniem z pomocy prawnej, wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić osobie pomocy.

 

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się odległość lub poza punktem, zgłoszeń również dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod tym samym numerem telefonu, pod jakim dokonujemy zgłoszeń w celu umówienia terminu wizyty w punkcie tj.

 

(41) 260 48 35

 

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj.

 

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

 

bok@konecki.powiat.pl

 

Na czas trwania stanu epidemii uproszczono procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·         poinformowanie osoby fizycznej - osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub

·         wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

·         sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

·         nieodpłatną mediację, lub

·         sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

 

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

·         doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

·         osoba, która:

-         ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

-         posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

-         korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

-         nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·         mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

 

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

-         posiada wykształcenie wyższe,

-         ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie
w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,

-         korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

-         nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

Jest metodą rozwiązywani sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, gospodarczych.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

 

Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (tj. przeprowadzenie samej mediacji), nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach,
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej "punktami".

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie:

 • organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji
  w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru lub,
 • kieruje się osobę uprawnioną na dyżur, którego specjalizację określono jako nieodpłatna mediacja, odbywający się w innym punkcie, pod warunkiem, że na terenie danego powiatu taki dyżur został zorganizowany.

 

EDUKACJA PRAWNA

 

Edukacja prawna świadczona będzie przez Fundację TOGATUS PRO BONO oraz FUNDACJĘ  ROZWOJU  ŚWIADOMOŚCI  OBYWATELSKIEJ  EXPERTO  PRO  BONO.

 

Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

·         prawach i obowiązkach obywatelskich;

·         działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

·         mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

·         możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

·         dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które
w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://np.ms.gov.pl/