GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
 
   
     Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej   niezdolności  do   pracy,   ustalone   na   podstawie   art.  12   ust. 2, i niezdolności do samodzielnej  egzystencji,  ustalone  na  podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.);
 2. niezdolności  do   samodzielnej  egzystencji,  ustalone na  podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1);
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1);
 4. o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów;
 5. osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
   
   Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) tj. do 27 października 2014 r.
 

Formularz zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.

Zgłoszenie musi zawierać:
 1. dane osobowe - nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 2. oświadczenie   o  wpisaniu   wyborcy   do   rejestru  wyborców   miasta i gminy Stąporków z oznaczeniem wyborów, których dotyczy,
 3. wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
 4. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Zgłoszenia można dokonać:
 • ustnie - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych  pok. 6 parter,
 • pisemnie - Urząd Miejski w Stąporkowie, 26-220 Stąporków ul. Piłsudskiego 132A,
 • telefaksem - (41) 374 11 23;
 • w formie elektronicznej - sekretariat@staporkow.pl
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

    W oparciu o dokonane zgłoszenie wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego.
    Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Stąporkowie pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
> W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
     W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna,  karty   do   głosowania,   koperta  na  karty   do  głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie  nakładka  na  kartę do  głosowania  sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

     Na każdej z otrzymanych kart do głosowania  wyborca  oddaje  głos, w sposób określony w  informacji znajdującej  się w  dolnej  części  karty do  głosowania. Należy  pamiętać, że znakiem "x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
     Po oddaniu głosu karty do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na karty do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.
     Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.
     Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty  zwrotnej  przedstawicielowi  Poczty  Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów (do 14 listopada). Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.

     Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

      Głosować korespondencyjne   nie mogą   wyborcy  niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:
 
(41) 3741123.