Głosowanie przez pełnomocnika

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy;
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
  4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  5. osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców miasta i gminy Stąporków.

    Pełnomocnikiem  nie może  być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania  osoby  udzielającej  pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

     Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

   W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców miasta i gminy Stąporków składa wniosek do Burmistrza Stąporkowa - Formularz wniosku do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć:
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa - Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do pobrania;
     
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

    Wnioski przyjmowane są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych, w pokoju: 6 na parterze, do 7 listopada 2014r. (piątek).

   Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

    Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Burmistrzowi Stąporkowa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

     Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

     Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, w areszcie śledczym.