1. Zaproszenie do składania ofert i Pakiet Informacyjny - w załącznikach.

2.
- Uchwała Nr XLVIII/394/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 stycznia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014-2023.

- Uchwała Nr XLVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2014r.


- Uchwała Nr LV/448/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014 -2023

- Uchwała Nr LV/449/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok.

- Uchwała Nr LV/450/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki:
- za 2012 r.,
- za 2013 r.

4. Sprawozdania budżetowe (za IV kwartał 2012):
Rb-NDS,
- Rb-N,
- Rb-Z,
- Rb-27s,
- Rb-28s,
- Rb-Z zbiorczo JST.

  Sprawozdania budżetowe (za IV kwartał 2013):
Rb-NDS,
- Rb-N,
- Rb-Z,
- Rb-27s,
- Rb-28s,
- Rb-Z sp zoz.

5. Opinie RIO w sprawie:
- opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

- opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

- opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stąporków na 2014 rok,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stąporków na 2014 rok,

- opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2023 Gminy Stąporków,

- opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stąporków,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Stąporków na 2014 rok,

6. Stan zadłużenia Gminy Stąporków na koniec 30 czerwca 2014 roku.

7. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.