Zamawiający:
Urząd Miejski w Stąporkowie ulica Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stąporków i ich zagospodarowanie".

CPV:
90500000-2, 90513100-7, 90512000-9, 90533000-2, 90511000-2, 90514000-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełniania warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez Burmistrza Stąporkowa, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) posiada aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)
c) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);


Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie usług, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w lit. a, b i c musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis spełniania warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie (umowę), które obejmowało lub obejmuje usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ciągu 12 następujących po sobie miesiącach w ilości co najmniej 2 500 Mg.

b) dysponuje pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości: co najmniej 2 (dwa) pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 (dwa) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 (jeden) pojazd do odbierania odpadów zbieranych w workach z miejsc tzw. trudnych dojazdów, co najmniej 1 (jeden) pojazd do odbioru odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną w na terenie Gminy Stąporków lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy administracyjnej, wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uwaga:
- w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w lit a, musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w lit a,polega na zdolnościach innych podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.


Termin realizacji:
od 01.02.2022r. do 31.12.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:
Beata Siadul

Miejsce składania ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Oferty można składać do:
2021-12-28 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2021-12-28 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
20 000,00 zł(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Uwagi:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Beata Siadul tel. (41) 374 32-27, email.: beata.siadul@staporkow.pl
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2021 r. pod numerem 2021/S 230-604825


Firmy uczestniczące