DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art.122.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Sposób załatwienia:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   1.1. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
    w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
  • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

2. Oświadczenie reprezentanta podmiotu składającego dokumenty o dofinansowanie, potwierdzające to, że jest rzemieślnikiem.

3. Oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4.Wypełniony aktualny formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Opłaty: Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków 

Więcej informacji pod numerem tel. 512639180 lub osobiście w Centrum Usług Wspólnych
ul. Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków w godzinach od 700 do 1500

Tryb odwoławczy:
Pracodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Stąporkowa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Uwagi:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Stąporków, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Stąporkowa, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.