Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Tel.: 41 3741221


Tytuł przetargu:
Remont drogi gminnej 386003T Grzybów Nowy przez wieś

CPV:
45233140-2 - Roboty drogowe

Tryb zamówienia:
Przetarg podstawowy

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) oraz 7) ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku odnośnie zdolności Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
1.2. Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli:
a) Dotyczącej Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 1 zadanie (w ramach jednej umowy z Zamawiającym) polegające na wykonaniu robót budowlanych na obiektach drogowych za kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN brutto.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b) Dotyczącej osób
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
- Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat, jako kierownik robót/kierownik budowy/inspektor nadzoru inwestorskiego na min. 1 zadaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) związanym z robotami budowlanymi na obiektach drogowych o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto.
Wskazana osoba powinna posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo Budowlane.

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.


Termin realizacji:
do 90 od dnia zawarcia umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl
poprzez Formularz do komunikacji -> Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnych na platformie ePUAP


Oferty można składać do:
2021-07-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-07-21 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a


Kryteria wyboru:
1. Cena - 60%
2. Okres gwarancji - 40%


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Renata Sidor.
e-mail: renata.sidor@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00104959/01


Firmy uczestniczące