Gmina Stąporków zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia
do świetlicy wiejskiej w Krasnej doposażanej w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Krasnej wraz z zakupem wyposażenia w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej”, realizowanego na podstawie Umowy o przyznanie pomocy numer
00006-65170-UM1310045/18 na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
i
przesłać elektronicznie na adres
marta.strzelczyk@staporkow.pl lub złożyć w formie pisemnej
za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście na sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stąporkowie (pokój nr 20, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15.30). 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na tylko jedno, dwa lub wszystkie zadania.

 

Termin składania ofert: od 18.09.2019 od godz. 07:30 do dnia 27.09.2019 do godz. 11:00 – decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty, a nie data jej wysłania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

·         Zapytanie ofertowe 1/00006-65170-UM1310045/18

·         Załącznik nr 1 – Formularz oferty