Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stąporków na lata

2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku”

wraz z

„Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stąporków na lata 2017 – 2020
z perspektywą do 2024 roku”

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016r., 672 ze zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

  • Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stąporków na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku ", wraz z
  • Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stąporków na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku.

1.       Z treścią Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stąporków na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku" oraz z ww. prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się:

·         w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie, w Referacie Ochrony Środowiska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, pok. 34, w godzinach pracy Urzędu,

·         na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stąporkowie Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Aktualności / Konsultacje społeczne: http://bip.staporkow.pl

2.       Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r.:

·         w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Stąporkowie, Referat Ochrony Środowiska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków,

·         za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/0YUITmunJllbbNe82

3.       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stąporkowa.

4.       Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

/-/Dorota Łukomska
Burmistrz Stąporkowa