Burmistrz Stąporkowa zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i niefinansowej Gminy Stąporków z sektorem pozarządowym w roku 2017.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 października 2016 r.o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A.

Projekt uchwały podlegający konsultacjom jest dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stąporkowie oraz w pokoju nr 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych.