W sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia granicy Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Data uchwały:
2013-09-24

Numer uchwały:
XLII/345/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia