w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i planów kont dla budżetu gminy i  jednostki samorządu terytorialnego oraz planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.