w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej  mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 zleconych  przez Gminę Stąporków organizacjom pozarządowym oraz podmiotom w , o których  mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.