Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a,
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
"Przebudowa drogi na odcinku Stąporków - Błaszków"

CPV:
45233140-2, 45233120-6, 45111200-0, 45233200-1, 45233222-1, 45100000-8, 45233000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki, jeżeli:
1.1. będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
1.2. złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 PLN. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności gwarancyjnej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN.
b) Wykonawca wykaże, że posiada nie mniej niż 500 000,00 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową tej samej wysokości. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 500 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową tej samej wysokości.
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, odpowiednie doświadczenie zawodowe. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 1 zadanie (w ramach jednej umowy z Zamawiającym) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o długości minimum 500 mb.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b) Wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
- Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiadająca doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat, jako kierownik robót/kierownik budowy/inspektor nadzoru inwestorskiego na min. 1 zadaniu (od rozpoczęcia do zakończenia) związanym z budową lub przebudową lub rozbudową drogi o długości minimum 500 mb.
Wskazana osoba powinna posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo Budowlane.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki Wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1, 8.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rdz. V pkt 2 niniejszej SIWZ.
10. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
"zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
"sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
"zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
"czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia.
12. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Termin realizacji:
30.09.2021r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
26-220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a (sekretariat)


Oferty można składać do:
2020-12-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-12-29 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
26-220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a (sala konferencyjna)


Kryteria wyboru:
(C) Cena ofertowa brutto 60%
(G) Okres udzielonej gwarancji 40 %


Wadium:
18 000,00 PLN

Uwagi:
Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) w sprawie procedury przetargowej - Renata Sidor tel. 41 37343223,
b) w sprawie realizacji zamówienia - Elżbieta Nowak tel. 41 3743225.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2020 r. pod numerem 766426-N-2020


Firmy uczestniczące