W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Czarniecka Góra – "Poręba"

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XX/124/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego