Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony na "Budowę świetlicy w Komorowie"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
BUDOWA ŚWIETLICY W KOMOROWIE

CPV:
45210000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:
9.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.2.2 braku podstaw do wykluczenia
9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych
9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.
9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;
c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self - cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
9.4 opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową lub przebudową budynku, którego wartość wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami:
Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiada doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie, rozbudowie, przebudowie budynku - w przeciągu ostatnich 5 lat.
Do wykazu w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot;
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.


Termin realizacji:
do dnia 31-10-2018 roku

Osoba odpowiedzialna:
Sylwia Dulewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie pokój nr 20 (sekretariat)
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2018-04-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-24 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie (sala konferencyjna)
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena brutto (C) 60%
Gwarancja (G) 30%
Termin realizacji (T) 10%


Wadium:
5000 zł

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Sprawy formalne:
Sylwia Dulewicz 41 374 12 41
Renata Sidor 41 374 32 23

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2018 r pod numerem 542716-N-2018


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie nr 542716 (29.9kB)    
SIWZ Komorów 2 (307kB)    
Załacznik Nr 1a - Oswiadczenie o podwykonawcach (50.5kB)    
Załacznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postepowanie (35.8kB)    
Załacznik Nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (95.5kB)    
Załacznik Nr 7 - Wzór umowy (198.5kB)    
Załacznik Nr 8 - Wykaz robót budowlanych (98kB)    
Załącznik do umowy - Karta gwarancyjna (35.6kB)    
Załącznik Nr 1 - Formularz_oferty (70kB)    
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu (51.5kB)    
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu (39.4kB)    
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (53.5kB)    
Załącznik Nr 9 - STWiOR (1.4MB)    
Załącznik Nr 10 - Projekt budowlany wielobranzowy (32MB)    
Załącznik Nr 10 - Projekt budowlany wielobranzowy (14.8MB)    
Załącznik Nr 11 - Przedmiary (744.6kB)    
Załącznik Nr.12- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (37.2kB)    
Załącznik-nr-12-harmonogram (18.2kB)    
Informacja dla wykonawców nr 1 (170.8kB)    
Specyfikacja kotła na paliwo stałe - Załącznik nr 1 do informacji dla wykonawców nr 1 (77kB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (166.6kB)    
Informacja z otwarcia ofert (190.1kB)    
Informacja o wynikach (234.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Dulewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2018-04-10 14:33:16
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2018-04-10 14:46:42
Ostatnia zmiana:2018-05-16 14:04:35
Ilość wyświetleń:967