INFORMACJA O ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO W 2024 ROKU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 945) w roku 2024 na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 1 Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

 

1)   1 punkt prowadzony przez Powiat:

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowany w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 

·         poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300

·         wtorek od godz. 1430 do godz. 1830

·         środa od. godz. 1430 do godz. 1830

·         czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830

·         piątek od godz. 1300 do godz. 1700

 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

 

W poniedziałki i wtorki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. W środy
i
czwartki przez radcę prawnego, a w piątki świadczona jest przez adwokata/radcę prawnego – w kolejności: adwokat, adwokat, radca prawny, radca prawny.

 

2)   2 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Fałkowie, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 

·         poniedziałek od godz. 1100 do godz. 1500

·         wtorek od godz. 700 do godz. 1100

·         środa od godz. 700 do godz. 1100

·         czwartek od godz. 700 do godz. 1100

·         piątek od godz. 700 do godz. 1100

 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

 

Od poniedziałku do piątku poradnictwo świadczone jest przez doradcę obywatelskiego.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A (siedziba Urzędu Miejskiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

 

·         poniedziałek od godz. 800 do godz. 1200

·         wtorek od godz. 800 do godz. 1200

·         środa od godz. 1130 do godz. 1530

·         czwartek od godz. 1130 do godz. 1530

·         piątek od godz. 1130 do godz. 1530

 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

 

W poniedziałki, wtorki i środy pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.
W czwartki i piątki
pomoc udzielana jest przez radcę prawnego.

 

Punkt pomocy prawnej w Stąporkowie oraz punkt poradnictwa obywatelskiego w Fałkowie prowadzony jest przez:

 

Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

ul. Legionów 10, 22-400 Zamość

tel. 536 968 362;

e-mail: biuro@fundacjaepb.pl

W ramach działalności wszystkich 3 punktów zlokalizowanych na terenie powiatu koneckiego istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji:

 

Końskie - siedziba Starostwa Powiatowego - nieodpłatną mediację prowadzą radcowie prawni i adwokat posiadający uprawnienia mediatora, którzy dyżurują w każdy wtorek, środę i czwartek w godz. 1430-1830 oraz w piątki w godz. 1300-1700 - (3 tygodnie po kolei
z przerwą w czwarty z kolei piątek),

 

Fałków - siedziba Urzędu Gminy - nieodpłatną mediację prowadzi doradca obywatelski posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w każdy piątek w godz. 700 - 1100,

 

Stąporków - siedziba Urzędu Miejskiego – nieodpłatną mediację prowadzi adwokat
w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 800 - 1200 oraz w każdą środę w godzinach
1130 - 1530 i radca prawny w każdy piątek w godzinach 1130 - 1530.

 

ZAPISY NA DYŻURY

 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta

pod numerem telefonu:

 

(41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Końskich
tj.

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

 

bok@konecki.powiat.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

 

Z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, który umożliwiał udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, wszystkim osobom zainteresowanym taką formą porad.

Od dnia 1 lipca 2023 roku, tylko osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się
, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 20) nadal mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, świadczonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem, tj. przez telefon czy e-mail lub w miejscu zamieszkania.

 

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed skorzystaniem z pomocy prawnej, wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić osobie pomocy.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Ponadto, powinny wskazać dostępne (preferowane) środki porozumiewania się na odległość, z których chcą skorzystać w celu skomunikowania się z prawnikiem.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się odległość lub poza punktem, zgłoszeń również dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod tym samym numerem telefonu, pod jakim dokonujemy zgłoszeń w celu umówienia terminu wizyty w punkcie tj.

 

(41) 260 48 35

 

w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj.

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się - pod adresem:

 

bok@konecki.powiat.pl

 

W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·         poinformowanie osoby fizycznej - osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub

·         wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

·         sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

·         nieodpłatną mediację, lub

·         sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

 

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

·         doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

·         osoba, która:

-         ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

-         posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

-         korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

-         nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·         mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

 

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

-         posiada wykształcenie wyższe,

-         ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie
w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,

-         korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

-         nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

Jest metodą rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, gospodarczych.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

 

Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (tj. przeprowadzenie samej mediacji), nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach,
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej "punktami".

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie:

 • organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji
  w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru lub,
 • kieruje się osobę uprawnioną na dyżur, którego specjalizację określono jako nieodpłatna mediacja, odbywający się w innym punkcie, pod warunkiem, że na terenie danego powiatu taki dyżur został zorganizowany.

 

EDUKACJA PRAWNA

 

Edukacja prawna świadczona będzie przez FUNDACJĘ  ROZWOJU  ŚWIADOMOŚCI  OBYWATELSKIEJ  EXPERTO  PRO  BONO.

 

Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

·         prawach i obowiązkach obywatelskich;

·         działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

·         mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

·         możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

·         dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które
w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc