w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.