Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) która weszła w życie 6 września 2015 r.

 

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

·         zmiany przepisów prawa,

·        podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Stąporków. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Podmiot petycji

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycje można składać:

·         listownie na adres: Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków;

·         osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stąporkowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30;

·         faksem na numer: (41) 374 18 60;

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@staporkow.pl

·         poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /UMStaporkow/SkrytkaESP

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Merytoryczna zawartość petycji

Petycja powinna zawierać:

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. Oznaczenie adresata petycji;
  4. Wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w którego imieniu składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (jeżeli petycja jest składana w interesie tego podmiotu).

 

Termin rozpatrzenia petycji

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

 

Sposób załatwienia petycji

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001195