W sprawie:
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu oraz szkołach publicznych dla których Gmina Stąporków jest organem prowadzącym

Data uchwały:
2021-09-30

Numer uchwały:
XLVIII/328/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego