W sprawie:
uchwalenia Regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Stąporków

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/284/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego