Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w ilości 95.000 litrów na sezon grzewczy 2007/2008

Zamawiający:
Zespół obsługi szkół w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
na dostawę oleju opałowego w ilości 95.000 litrów na sezon grzewczy 2007/2008

CPV:
23122100-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Zamówienie może wykonać podmiot spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykonawcy muszą złożyć:
1).Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania..ofert.
2). Wykaz co najmniej jednej wykonanej dostawy o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – z poda¬niem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów po¬twierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
3). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4). Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5). Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Regulacji Energetyki.
6). oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


Termin realizacji:
od zawarcia umowy do 31 kwietnia 2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
Lidia Garbacz

Miejsce składania ofert:
Zespół Obsługi Szkól w Stąporkowie
26-220 Staporków
ul.Piłsudskiego 132 a pokój nr 31


Oferty można składać do:
2007-10-03 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-10-03 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkól w Stąporkowie 26-220 Staporków ul.Piłsudskiego 132 a pokój nr 31

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
tel. (0-41) 374-11-93 / fax.(0-41) 374-18-60

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - dostawa oleju opałowego 2007 (191.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Lidia Garbacz
Data utworzenia:2007-09-18 10:35:51
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2007-09-19 10:35:51
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2007-09-19 10:53:07
Ostatnia zmiana:2007-10-05 07:52:15
Ilość wyświetleń:1341

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij