ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

Limity obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:

a)kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego,

b)kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2021 wynosi 1,00 zł.

 

Terminy składania wniosków:

a) od 01 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.;

b) od 02 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.;

 

Do wniosku należy załączyć również:

- oświadczenie dotyczące: 1) formy prawnej beneficjenta pomocy, 2) kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz obszarach wiejskich za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. UE L 193 z 01.07.2017 r., s.1), 3) klasy PKD

- w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza w/w załącznikami, należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

- klauzulę informacyjną (RODO)

- zestawienie faktur VAT

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie urzędu.