Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę kotłowni w Stąporkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
„Budowę kotłowni dla miasta Stąporkowa”
w ramach tego zadania należy wybudować trzy kotłownie, i tak:

Kotłownia Nr 1 – zadanie nr 1
„Budowa kotłowni wodnej niskoparametrowej opalanej węglem w budynku byłego Przedszkola Nr 2 w Stąporkowie przy ul. Plac Wolności 14 (działka nr ewid. 3344/3) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa sieci cieplnych preizolowanych do zasilania w ciepło budynku Przedszkola i budynków mieszkalnych wielorodzinnych osiedla Plac Wolności w Stąporkowie z lokalizacją na działkach nr .ewid. 3344/3; 3344/15; 3344/43; 3344/79; 3344/93; 3346/1; 3346/2”.

Kotłownia Nr 2 – zadanie nr 2
„Budowa wysokoparametrowej kotłowni wodnej opalanej paliwem gazowym – gaz ziemny GZ 50 zlokalizowanej w budynku przy ul. Słowackiego 3 A (działka nr ewid. 3664/14) i budowa sieci cieplnych preizolowanych na terenie osiedla „Żeromskiego” w Stąporkowie”

Kotłownia Nr 3 – zadanie nr 3
„Budowa kotłowni wodnej niskoparametrowej opalanej paliwem gazowym zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie przy
ul. Piłsudskiego 132 A”.


CPV:
45.22.00.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
Zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia- art.24 ust.1 i 2 pkt.1 Ustawy,
oraz spełniają następujące wymagania:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej,
3) wykonali min.1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od daty ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
4) dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie we wszystkich branżach planowanych robót i posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa) , m. in. o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń- kierownik budowy; sanitarnej, elektrycznej i gazowniczej.

Dokumenty oraz oświadczenia, które maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2.

2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 3.

3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4.

4. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 5 i 6.

5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 7.

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) - załącznik nr 8.

7. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca - załącznik nr 9.

8. Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - załącznik nr 10.

9. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - załącznik nr 11.


Termin realizacji:
do 31.08.2008

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
sekretariat pokój nr 14


Oferty można składać do:
2007-10-10 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2007-10-10 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego

Kryteria wyboru:
cena brutto 100%

Wadium:
wadium zgodnie z uwagami

Uwagi:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
26.439,00 zł. a jeśli Wykonawca złoży ofertę częściową to wniesie wadium na:
Kotłownię nr 1 – zadanie nr 1 – wadium w wysokości 10.485,00 zł,
Kotłownię nr 2 – zadanie nr 2 – wadium w wysokości 14.144,00 zł,
Kotłownie nr 3 – zadanie nr 3 – wadium w wysokości 1.810,00 zł.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Projekt Budowlany-Plac Wolności (18MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót-Plac Wolności (563.9kB) Zapisz dokument  
Specyfikacje techniczne-Plac Wolności (2.9MB) Zapisz dokument  
Projekt Wykonawczy-Plac Wolności (21MB) Zapisz dokument  
Projekt Budowlany - ul Żeromskiego (10.5MB) Zapisz dokument  
Projekt Wykonawczy - ul Żeromskiego (7.5MB) Zapisz dokument  
Przedmiary robót - ul Żeromskiego (458.4kB) Zapisz dokument  
Specyfikacje techniczne - ul Żeromskiego (1.1MB) Zapisz dokument  
Projekt Budowlany - UM (2.6MB) Zapisz dokument  
Projekt Wykonawczy - UM (1.7MB) Zapisz dokument  
Przedmiary robót UM (221.6kB) Zapisz dokument  
Specyfikacje Techniczne- UM (292.1kB) Zapisz dokument  
SIWZ- 3 kotłownie (186.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na zapytanie (252kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr 2 - przetarg 3 kotlownie (288.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr 3 - 3 kotlownie (283kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr 4 - 3 kotlownie (392.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie nr 5 - 3 kotlownie (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie o udzieleniu zamowienia (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2007-09-17 07:51:03
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2007-09-18 10:00:00
Ostatnia zmiana:2007-11-20 14:58:10
Ilość wyświetleń:4986

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij