Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a,
26-220 Stąporków,


Tytuł przetargu:
Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Stąporków

CPV:
66510000-8, 66.51.60.00-0, 66.51.50.00-3,66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
b) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp:
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895), w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

5.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.3.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.3.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.4. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
5.4.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.4.2. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.4.3. Zgodnie z art. 22a ust. 3 Pzp zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp.
5.4.5. Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.
5.4.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.
5.4.7. Zamawiający wymaga, aby podmiot, na którego kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu lub doświadczeniu polega wykonawca, brał udział w realizacji zamówienia (art.22a ust.4 PZP).


Termin realizacji:
Od 01.04.2021 roku do 31.03.2024 roku

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Kosik

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Miejskiego,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a,
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2021-02-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-02-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Stąporkowie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a,
26-220 Stąporków,


Kryteria wyboru:
Zadanie A
A. Cena łączna ubezpieczenia - 60 %
B. Fakultatywny zakres ubezpieczenia - 30 %
C. Wysokość udziałów własnych w szkodzie - 10 %
Zadanie B:
Cena łączna ubezpieczenia - 60%
Klauzule fakultatywne - 40 %

Zadanie C:
Cena łączna ubezpieczenia - 60%
Klauzule fakultatywne - 40 %


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Grażyna Kosik - Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego
e-mail: sekretariat@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r. pod numerem 774384-N-2020


Firmy uczestniczące