Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stąporkowie w procesie R10

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
"Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stąporkowie w procesie R10

CPV:
905113600-2, 90513700-3, 90513800-4 , 90513900-5

Tryb zamówienia:
Pzretarg nieograniczony

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu;
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
2.Wykonawcy winni spełniać warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada :
a)wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) w zakresie kodu 19 08 05 odpadów komunalnych, objętego przedmiotem zamówienia.
b)uprawnienia do prowadzania działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05;
c)uprawnienia do prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05, w zakresach ilościowych pozwalających na realizację przedmiotu zamówienia. ( decyzja na odzysk lub unieszkodliwianie osadów ściekowych - dotyczy zagospodarowania osadów zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 4 -5 ustawy o odpadach.) Ilości odpadów określone w decyzji mają umożliwiać pełną realizację niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. Na podstawie decyzji oraz umów zawartych z kontrahentami Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o możliwości zrealizowania zamówienia bez przekroczenia warunków decyzji.
2/sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3/zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania w niżej opisanych okolicznościach:
a/w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
b/który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku ( dot. wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności) , chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


Termin realizacji:
planowany termin : od 01.06.2020 r do 31.12.2020 r. Faktyczna realizacja nastąpi od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Szcześniak, tel 602 771 626

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 26-220 Stąporków , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
sekretariat


Oferty można składać do:
2020-05-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-22 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 26-220 Stąporków , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
Gabinet Dyrektora


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:
Osoby uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marcin Szcześniak kom. 602 771 626


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu 12.05.2020 (183.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (550.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 - oferta 12.05.2020 (20.4kB) Zapisz dokument  
zał 2 - oferta 12.05.2020 (322.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 oświadczenie - że wykonawca nie podlega wykluczeniu 12.05.2020 (9.2kB) Zapisz dokument  
zał. 3 oświadczenie - że wykonawca nie podlega wykluczeniu 12.05.2020 (216.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 oświadczenie - że wykonawca spełnia warunki udzialu w postępowaniu 12.05.2020 (10kB) Zapisz dokument  
zał. 4 oświadczenie - że wykonawca spełnia warunki udzialu w postępowaniu 12.05.2020 (236.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 - Ist. post. UMOWY 12.05.2020 (2) (19.5kB) Zapisz dokument  
zał. 5 - Ist. post. UMOWY 12.05.2020 (2) (309.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 Opis przedmiotu zamówienia 12.05.2020 (11.2kB) Zapisz dokument  
zał. 6 Opis przedmiotu zamówienia 12.05.2020 (182.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół z otwracia ofert (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wybór oferty (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Nowek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kacper Dajczer
Data wprowadzenia:2020-05-12 09:59:49
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2020-05-12 13:17:43
Ostatnia zmiana:2020-05-22 12:41:32
Ilość wyświetleń:84

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij