Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę kotłowni

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Budowa kotłowni wodnej niskoparametrowej opalanej węglem w budynku byłego Przedszkola nr 2 w Stąporkowie przy ul. Plac Wolności 14 (działka nr ewidencyjny 3344/3) wraz z niezdędną infrastrukturą oraz budowa sieci cieplnych preizolowanych do zasilania w ciepło budynku Przedszkola i budynków mieszkalnych wielorodzinnych osiedla Plac Wolności w Staporkowie z lokalizacją na działkach nr ewidencyjny 3344/3, 3344/15, 3344/43, 3344/79, 3344/93, 3346/1, 3346/2

CPV:
45.22.00.00-5, 45.26.28.00-9, 45.11.00.00-1, 45.31.51.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania okresilonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonowicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust 1 i 2 pkt. 1 ustawy oraz speniają nastepujące wymagania:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich upawnień,
2. Nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej,
3. Wykonali minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie pięciu lat licząc wstecz od daty ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
4. Dysponują osobami, ktore będą wykonywać zamówienie we wszystkich branżach planowanych robót i posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa ), m.in. o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - kierownik budowy; sanitarnej; elektrycznej.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedstawione przez wykonawcę.


Termin realizacji:
31.08.2008

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie,
sekretariat pokój nr 14


Oferty można składać do:
2007-08-01 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2007-08-01 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
30000

Uwagi:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Zdzisława Bartosińska tel. 041 37 43 225

Firmy uczestniczące

Załączniki

00 SIWZ - kotłownia (168.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09 Projekt budowlany kotłownia cz. archit.+konstr -opis (109.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01 Przedmiar kotłownia-drogi (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02 Przedmiar kotłownia-inst. elektr (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03 Przedmiar kotłownia-konstrukcje (127.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04 Przedmiar kotłownia - przylacze elektr (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05 Przedmiar kotłownia-przyłącze wod.-kan. (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06 Przedmiar kotłownia - rozbiórka bud. gosp (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07 Przedmiar kotłownia - Siec cieplna (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08 Przedmiar kotłownia - technologia (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20 Projekt budowlany kotłownia cz. rozbud. kan. + przył. wodoc. - opis - Sieci wod.kanPL WOLNOŚCI P.B. (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 Projekt budowlany kotłownia cz. archit.+konstr -rysunek 1.I - 2I P.B. (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 Projekt budowlany kotłownia cz. archit.+konstr - rysunek R2.3.4.5.6.PB (175.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 Projekt budowlany kotłownia cz. drogowa - opis - Informacja_BIOZ (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 Projekt budowlany kotłownia cz. drogowa - opis - Opis_PB (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14 Projekt budowlany kotłownia cz. drogowa - opis -TECZ_zaw_PB (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15 Projekt budowlany kotłownia cz. drogowa - rysunki - PB.PW Niweleta_Dojazd (184.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16 Projekt budowlany kotłownia cz. drogowa - rysunki - PB.PW szczegół_konstr (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17 Projekt budowlany kotłownia cz. drogowa - rysunki - PLAN ZAGOSP. DROGI R1 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18 Projekt budowlany kotłownia cz. instal. elektr. + akpia - opis_PB_WEGL_INSTAL (155.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19 Projekt budowlany kotłownia cz. instal. elektr. + akpia - rysunek PB-INSTAL (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21 Projekt budowlany kotłownia cz. rozbud. kan. + przył. wodoc. - rysunek -PLAN ZAGOSP.sieci wod.kan. P.B. R1 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26 Projekt budowlany kotłownia cz. sieci cieplne - opis - Sieci preizolowane -Pl. Wolności P.B. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22 Projekt budowlany kotłownia cz. rozbud. kan. + przył. wodoc. - rysunek - Sieci wod.kan. P.B. R2 (11.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23 Projekt budowlany kotłownia cz rozbud. przył. elektr. eNN - opis - opis_Przyłącze_węgl_PB (141.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24 Projekt budowlany kotłownia cz rozbud. przył. elektr. eNN - rysunek - pb_schemat_węglowa (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25 Projekt budowlany kotłownia cz rozbud. przył. elektr. eNN - rysunek - pb_sytuacja _węl_przyłącz (530.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27 Projekt budowlany kotłownia cz. sieci cieplne - rysunek - PLAN ZAGOSP.SIECI P.B R1 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - Kotłownia P.B. R3 (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28 Projekt budowlany kotłownia cz. sieci cieplne - rysunek - Sieci cieplne P.B. R2 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29 Projekt budowlany kotłownia cz. sieci cieplne - rysunek - Sieci cieplne P.B. R3 (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30 projekt budowlany kotłownia cz. technol. - opis - BIOZ Pl. Wolności P.B. (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31 projekt budowlany kotłownia cz. technol. - opis - kotłownia opis do PB - Pl. Wolności 14 (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - Kotłownia P.B. R3A (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - Kotłownia P.B. R4 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - Kotłownia P.B. R5 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - Kotłownia P.B. R6 (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - Kotłownia P.B. R7 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - Kotłownia P.B. R2A (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - PLAN ZAGOSP. Kotłownia P.B. R1 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42 Projekt budowlany kotłownia cz. zagospodarowanie terenu - rysunek - PLAN ZAGOSP P.B R1 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40 Projekt budowlany kotłownia cz. technol. - rysunek - Projekt Os. Pl. Wolności P.B. R2 (142.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41 Projekt budowlany kotłownia cz. zagospodarowanie terenu - opis - kotłownia PlWolności zagospodarowanie terenu P.B. (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46 Projekt wykonawczy kotłownia cz. drogowa - opis - TECZ_zaw_PW (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43 Projekt wykonawczy kotłownia cz. archit. + konstr - opis - PROJEKT WYKONAWCZY- OPIS -Przedszkole (103.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44 Projekt wykonawczy kotłownia cz. archit. + konstr - rysunek - R2-11.PW (354.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45 Projekt wykonawczy kotłownia cz. drogowa - opis - Opis_PW (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47 Projekt wykonawczy kotłownia cz. drogowa - rysunek - PW. Dojazd_przekroje (930kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48 Projekt wykonawczy kotłownia cz. drogowa - rysunek - sytuacja _pl_Wolności_PW.drogi (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49 Projekt wykonawczy kotłownia cz. inst. elektr. i akpia - opis - opis_PW_węglowa (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50 Projekt wykonawczy kotłownia cz. inst. elektr. i akpia - rysunek - PW-WĘGLOWA Model _(1_) (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51 Projekt wykonawczy kotłownia cz. rozb. przył. elektr. eNN - opis - Opis_Przyłącze_węgl_PW (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52 Projekt wykonawczy kotłownia cz. rozb. przył. elektr. eNN - rysunek - pw_schemat_węglowa (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53 Projekt wykonawczy kotłownia cz. rozb. przył. elektr. eNN - rysunek - pW_sytuacja_węglowa (530.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54 Projekt wykonawczy kotłownia cz. sieci cieplne - opis - Sieci preizolowanePW -Pl. Wolności (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55 Projekt wykonawczy kotłownia cz. sieci cieplne - rysunek - R1 P.W (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56 Projekt wykonawczy kotłownia cz. sieci cieplne - rysunek - R2 P.W (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57 Projekt wykonawczy kotłownia cz. sieci cieplne - rysunek - R3 P.W (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58 Projekt wykonawczy kotłownia cz. sieci cieplne - rysunek - R4 P.W (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59 Projekt wykonawczy kotłownia cz. sieci cieplne - rysunek - R5 P.W (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - opis - opis do PW - Pl. Wolności 14 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R1 P.W (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R2 P.W (146.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R3 P.W (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R4 P.W (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R5 P.W (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R6 P.W (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R7 P.W (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R8 P.W (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69 Projekt wykonawczy kotłownia cz. technol. - rysunek - R9 P.W (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70 Projekt wykonawczy kotłownia cz. rozb. kan. + przył. wodoc - opis - Sieci wod.kan. P.W. PL WOLNOŚCI (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71 Projekt wykonawczy kotłownia cz. rozb. kan. + przył. wodoc - rysunek - R1 P.W (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72 Projekt wykonawczy kotłownia cz. rozb. kan. + przył. wodoc - rysunek - R2 P.W (12.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73 Projekt wykonawczy kotłownia cz. rozb. kan. + przył. wodoc - rysunek - R3 P.W (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D00000 (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D010101 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D010204 (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D020101 (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D020301 (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D030202 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D040101 (94.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D040301 (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D040402 (139.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D040501 (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D050305 (381.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D060101 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D080101 (99.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D080202 (92.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D080301 (98.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - D090901 (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. drogowa - T_zaw_spec (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. instal. elektr. i akpia - SPECYFIKACJA_IE-_WOLNOSC (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. rozb. kanal. + przył. wodoc - specyfik.Kanalizacja sanitarna.i wodociąg (121.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. rozb. przył. eNN - SPEC-L. KABLOWE_przyłącz_węglowa (108.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. arch. + konstr. + rozb. bud. gosp. - Specyfikacja techn-PL WOLNOŚCI 14 (435.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. arch. + konstr. + rozb. bud. gosp. - SPECYFIKACJA-rozbiórka bud. gosp. (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. technol. - ST KOTŁOWNIA Pl. Wolności (234.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97 Specyfikacje techniczne kotłownia cz. sieci cieplne - SPECYFIKACJA SIECI PL.WOLNOŚCI (240.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartośińska
Data utworzenia:2007-07-11 11:10:08
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2007-07-11 11:10:09
Opublikował:Ryszard Kusak
Data publikacji:2007-07-11 15:28:26
Ostatnia zmiana:2007-08-22 08:11:24
Ilość wyświetleń:3282

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij