Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stąporkowie"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
"Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stąporkowie"

CPV:
905113600-2, 90513700-3, 90513800-4, 90513900-5

Tryb zamówienia:
Przetarg NIeograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
2. Wykonawcy winni spełniać warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada :
a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) w zakresie kodu 19 08 05 odpadów komunalnych, objętego przedmiotem zamówienia.
b) uprawnienia do prowadzania działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05;
c) uprawnienia do prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05, w zakresach ilościowych pozwalających na realizację przedmiotu zamówienia.
( decyzja na odzysk lub unieszkodliwianie osadów ściekowych - dotyczy zagospodarowania osadów zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 4 -5 ustawy o odpadach.) Ilości odpadów określone w decyzji mają umożliwiać pełną realizację niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. Na podstawie decyzji oraz umów zawartych z kontrahentami Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o możliwości zrealizowania zamówienia bez przekroczenia warunków decyzji.
2/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3/ zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania w niżej opisanych okolicznościach:
a/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912
i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeni upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
b/ który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku ( dot. wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności) , chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


Termin realizacji:
od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Szcześniak

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A sekretariat


Oferty można składać do:
2020-02-24 godz: 15:00

Otwarcie ofert:
2020-02-25 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – (gabinet dyrektora)

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu (376.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 - oferta 10.02.2020 (117.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 oświadczenie - że wykonawca nie podlega wykluczeniu 10.02.2020 (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 oświadczenie - że wykonawca spełnia warunki udzialu w postępowaniu 10.02.2020 (104.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 - Ist. post. UMOWY 10.02.2020(2) (133.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 Opis przedmiotu zamówienia 10.02.2020 (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 - badanie osadu 19 08 05 (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Nowek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kacper Dajczer
Data wprowadzenia:2020-02-17 13:59:34
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2020-02-17 14:12:46
Ostatnia zmiana:2020-02-26 14:48:25
Ilość wyświetleń:160

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij