W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Gminy Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XX/123/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r