Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a


Tytuł przetargu:
Budowa ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie

CPV:
45233140-2,45232130-2, 45111240-2, 45110000-1,45111200-0, 45232451-8, 45232100-3, 45231300-8, 45233120-6, 45233200-1,45233222-1, 45100000-8, 71315000-9, 45112000-5, 45231000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki jeżeli:
1.1. będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
1.2. złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż - 3 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
- jedno zadanie (w ramach jednej umowy) z Zamawiającym polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 500 m,
Lub
Łącznie:
- 1 zadanie (w ramach jednej umowy) z Zamawiającym polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 500 m,
- 1 zadanie (w ramach jednej umowy) z Zamawiającym polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 500 m,
- 1 zadanie (w ramach jednej umowy) z Zamawiającym polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 500 m,
Uwaga:
Jeżeli w ramach jednego zdania Wykonawca wykonał zakres przewidziany dla dwóch zadań (np. budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 500 m wraz z budową, przebudową lub rozbudową kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 500 m) to nie ma obowiązku wykazywać tych zadań osobno. Wystarczającym będzie wykazanie realizacji zadania o zakresie przewidzianym dla dwóch zadań oraz osobno zadania nie uwzględnionego w przedmiotowej inwestycji.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min.:
jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu, zakończonym nie później niż 5 lat przed terminem składania ofert, związanym z budową sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 500 m.
oraz jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu, zakończonym nie później niż 5 lat przed terminem składania ofert, związanym z budową kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 500m.

- Kierownikiem robót - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiada doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, na min. jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu zakończonym nie później niż 5 lat przed terminem składania ofert, związanym z budową lub przebudową lub rozbudową drogi o długości nie mniejszej niż 500 m.


UWAGA:
- W PRZYPADKU WSKAZANIA JEDNEJ OSOBY SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA POSTAWIONE KIEROWNIKOWI BUDOWY I KIEROWNIKOWI ROBÓT WARUNEK TAKŻE ZOSTANIE SPEŁNIONY.


Termin realizacji:
31 sierpień 2020r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2019-10-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-10-15 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
Sala konferencyjna - pok. nr 10


Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Gwarancja - 40%


Wadium:
60 000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy)

Uwagi:
Osoby uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) Pani Karolina Miller tel. 41 3741 241
b) Renata Sidor tel. 41 3743 223
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2019 r pod numerem nr 603634-N-2019


Firmy uczestniczące

Załączniki

KARTA RÓWNOWAŻNOŚCI ul. Kościuszki (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz kościuszki (105.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 13-dokumentacja techniczna (46.7MB) Zapisz dokument  
załącznik 1 do SIWZ (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 do SIWZ (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 do SIWZ (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4 do SIWZ (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 5 do SWIZ (226kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 6 do SIWZ (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 7 do SIWZ (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 8 do SIWZ (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 9 do SIWZ (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 10 do SIWZ (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 11 do SIWZ (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 12 do SIWZ (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 14 - STWiORB (2.5MB) Zapisz dokument  
załącznik15 - przedmiary (313.7kB) Zapisz dokument  
Informacja dla wykonawców (70.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Kościuszki (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (276.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2019-09-30 13:53:53
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-09-30 14:10:58
Ostatnia zmiana:2019-10-30 09:15:02
Ilość wyświetleń:971

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij