Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na: Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Stąporków

Zamawiający:
Gmina Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A Stąporków 26-220

Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Stąporków

CPV:
09300000, 09000000, 09310000

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda:
1) ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755), Wykonawca wykaże, że:
— posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755).
Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga wskazanych uprawnień musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający zażąda:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże że:
1) w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych),
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800 000,00 PLN (osiemset
tysięcy złotych).
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:
1) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi
załącznik nr 10 do SIWZ).
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Wykonawca wykaże że:
1) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy),
z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę energii elektrycznej, a wolumen zrealizowanych dostaw (wartość) w okresie kolejnych 12 miesięcy każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymienionym zakresie
wynosił co najmniej 2 400 MWh.
Uwaga:
— w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek udziału w postępowaniu musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
— w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach innych podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 12 załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy.
3. Wzór umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje, w szczególności: dane Zamawiającego i Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy, wykazy punktów poboru energii elektrycznej.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia


Termin realizacji:
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021


Osoba odpowiedzialna:
Donata Mrowiec

Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2019-09-10 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2019-09-10 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
Sala konferencyjna - pok. nr 10


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
40 000,00 PLN

Uwagi:
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.08.2019 r.
pod numerem 2019/S 152-374369


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (164.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (980.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz oferty (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - wykaz punktów poboru (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - wzór umowy (850.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o zastrzeżeniu informacji (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - espd-request (144.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia o braku wydania wyroku sądu (18.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - wzór oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - wzór wykazu dostaw (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 - identyfikator postępowania (400.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 - klucz publiczny (0.8kB) Zapisz dokument  
Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści SIWZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja zamawiającego (255.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (221.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Donata Mrowiec
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2019-08-08 13:44:24
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-08-08 14:23:50
Ostatnia zmiana:2019-10-08 08:34:22
Ilość wyświetleń:523

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij