Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na realizację usługi pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie - etap 1 - przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a


Tytuł przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie - etap 1 - przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych


CPV:
71520000-9, 71541000-2, 71540000-5,71247000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki jeżeli:
a) będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
b) złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ.
2.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ.
2.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej :
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) wykonanych usług
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę w ramach której pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z przebudową pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej pełniącego jednocześnie funkcję Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), który posiada: doświadczenie jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na minimum jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z przebudową pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 PLN - w okresie trzech lat od zakończenia budowy.
- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjnej:
posiadającym uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2272) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rdz. V pkt 2 niniejszej SIWZ.
9. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie
o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia.
11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Termin realizacji:
13 grudnia 2019r.

Osoba odpowiedzialna:
Sylwia Dulewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2019-08-14 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2019-08-14 godz: 13:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
Sala konferencyjna - pok. nr 10


Kryteria wyboru:
(C) Cena ofertowa brutto 60%
(J) Jakość - ilość inspekcji (pobytów) na budowie 40 %


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
10. Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) Pani Sylwia Dulewicz tel. 413741241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2019 r pod numerem nr 583750-N-2019


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie 583750-N-2019 z dnia 2019-08-07 r. (456kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (258.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do SIWZ (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do SIWZ (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (245.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Dulewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2019-08-07 15:04:23
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-08-07 15:22:48
Ostatnia zmiana:2019-08-23 12:08:18
Ilość wyświetleń:530

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij