Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a


Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków

CPV:
45232410-9, 45232400-6,45232410-9, 45111200-0,45311200-2, 45231110-9,45232423-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DLA CZĘŚCI I ORAZ CZĘŚCI II

1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki jeżeli:
1.1. będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
1.2. złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż - 3 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy z Zamawiającym) polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z nie miej niż jedną przepompownią ścieków, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu związanym z budową lub rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków, o długości co najmniej 1000 m - w okresie ostatnich 5 lat.
- Kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA:
- W PRZYPADKU WSKAZANIA JEDNEJ OSOBY SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA POSTAWIONE KIEROWNIKOWI BUDOWY I KIEROWNIKOWI ROBÓT WARUNEK TAKŻE ZOSTANIE SPEŁNIONY.
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo Budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2272) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

UWAGA:
- POWYŻSZE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NALEŻY SPAŁNIĆ NIEZALEŻNIE CZY WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA JEDNĄ CZY NA OBIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SĄ TOŻSAME DLA JEDNEJ I OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki Wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1, 8
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rdz. V pkt 2 niniejszej SIWZ.
10. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia.
12. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Termin realizacji:
31.08.2020,

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków ul.Piłsudskiego 132 a ,
sekretariat


Oferty można składać do:
2019-08-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-08-02 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków ul.Piłsudskiego 132 a ,
pokój nr 10 - sala konferencyjna.


Kryteria wyboru:
Cena 60%
Gwarancja 40%


Wadium:
Część I - 60 000,00 PLN, Część II - 30 000,00 PLN

Uwagi:
10. Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) w sprawie procedury przetargowej - Renata Sidor tel. 41 3734223,
b) w sprawie realizacji zamówienia - Karolina Miller tel. 41 3741241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2019 r. pod numerem 575562-N-2019


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (802.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz kanalizacja (154.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 do SIWZ (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 do SIWZ (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 do SIWZ (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4 do SIWZ (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 5 do SWIZ (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 6 do SIWZ (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 7 do SIWZ (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 8 do SIWZ (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 9 do SIWZ (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 10 do SIWZ (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 11 do SIWZ (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 12 do SIWZ (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dokumentacja techniczna - załącznik nr 13 (31MB) Zapisz dokument  
dokumentacja techniczna - załącznik nr 13 (38MB) Zapisz dokument  
STWiORB załącznik nr 14 (804.5kB) Zapisz dokument  
przedmiary - załącznik nr 15 (1.1MB) Zapisz dokument  
karta równoważności (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla wykonawców (175.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert (297.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (284.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2019-07-18 14:10:06
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-07-18 15:34:00
Ostatnia zmiana:2019-08-26 13:13:19
Ilość wyświetleń:1153

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij