Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarrg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stąporkowie"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a


Tytuł przetargu:
"Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stąporkowie" Realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta i Gminy Stąporków "


CPV:
45000000-7, 71220000-6, 71323100-9,
45300000-7,
45316000-5,
45310000-3,
45315700-5,
09331200-0,
09332000-5,
45311200-2,
45315600-4,
45315300-1,
45311100-1,
45315100-9,
45261215-4,
45321000-3,
42511110-5,
45331000-6,
45421100-5,
45453000-7


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki jeżeli:
1.1. będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
1.2. złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.

2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż - 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach, której wykonano projekt oraz roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku lub budynków z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii za kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto LUB
łącznie:
- Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku lub budynków z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
oraz
- Jedną dokumentację projektową związaną z termomodernizacją budynku lud budynków zastosowaniem odnawialnych źródeł energii których łączna wartość wyniosła, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Dla dokumentacji kosztorysowo - projektowej
- posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Uwaga: Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DZ. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. z 2018 r. poz. 2272 tj.)

Dla realizacji robót budowlanych:
- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu związanym termomodernizacją budynku/budynków - w okresie ostatnich 5 lat.

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2272) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1, 8
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rdz. V pkt 2 niniejszej SIWZ.
10. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia
12. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Termin realizacji:
29 listopad 2019r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
w sekretariacie - pok. 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2019-06-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-10 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,
26-220 Stąporków (sala konferencyjna)


Kryteria wyboru:
(C) Cena ofertowa brutto 60%
(G) Okres udzielonej gwarancji 30 %
(D) Doświadczenie kierownika budowy 10 %


Wadium:
20 000 PLN

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Sprawy formalne:
Renata Sidor 41 374 32 23
Sylwia Dulewicz 41 374 12 41

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2019 r pod numerem 551285-N-2019


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 formularz oferty (004) (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (003) (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 wzór umowy (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 wzór karty gwarancyjnej (002) (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (002) (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 doświadczenie kierownika budowy (002) (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 Wykaz robót budowlanych (002) (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10 Oświadczenie o niezaleganiu (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11 Oświadczenie o niezaleganiu (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 12 Oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem osób (002) (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załcznik 13 nr Program funkcjonalno-użytkowy (464kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 - audyt energetyczny (1) (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 15 - opina Konserwatora Zabytków (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 16 (2.2MB) Zapisz dokument  
załącznik nr 17 Istotne postanowienia umowy o podwykonastwo (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 Wykaz robót budowlanych - modyfikacja z dnia 28.05.2019 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert (261.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTEPOWANIA BIN.271.3.2019.RS (305.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2019-05-23 13:04:24
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-05-23 14:54:14
Ostatnia zmiana:2019-07-01 13:22:45
Ilość wyświetleń:1929

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij