Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Krasnej wraz z zakupem wyposażenia w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a


Tytuł przetargu:
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Krasnej wraz z zakupem wyposażenia w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej

CPV:
45111100-9, 45310000-3, 45330000-9, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45421000-4, 45450000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
V. WARUNKI UDIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki jeżeli:
a) będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
b) złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ.
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, odpowiednie doświadczenie zawodowe. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 1 zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych na obiektach kubaturowych za kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN
b) Wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:

˘ Kierownikiem budowy - 1 osoba która posiada doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu związanym z robotami budowlanymi na obiektach kubaturowych - w okresie ostatnich 5 lat.
Wskazana osoba powinna posiadać wymagane uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1, 8
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rdz. V pkt 2 niniejszej SIWZ.
9. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia.
11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Termin realizacji:
Termin zakończenia przedmiotu umowy: 20.09.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a,
26-220 Stąporków
Sekretariat


Oferty można składać do:
2019-04-26 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-04-26 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a,
26-220 Stąporków
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
(C) Cena ofertowa brutto 60%
(G) Okres udzielonej gwarancji 40 %


Wadium:
6 000,00 PLN

Uwagi:
Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Renata Sidor - tel. 41 3743223.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2019r pod numerem 536530-N-2019


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SWIZ roboty budowlane (89.2kB) Zapisz dokument  
załącznik 1 do SWIZ (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 do SWIZ (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 do SWIZ (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4 do SWIZ Krasna (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 5 do SWIZ Krasna (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 6 do SWIZ Krasna (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 7 do SWIZ Krasna (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 8 do SWIZ Krasna (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 9 do SWIZ Krasna (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 10 do SWIZ Krasna (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 11 do SWIZ Krasna (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 15 do SWIZ Krasna (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 - Projekt Budowlany (4.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 14-Projekt Wykonawczy (9.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 15 - Przedmiar Robót (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki do SWIZ Krasna (142.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja dla wykonawców 1 (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert - przebudowa budynku w Krasnej (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyniku postępowania (671.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2019-04-11 14:11:25
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2019-04-11 14:39:40
Ostatnia zmiana:2019-05-10 09:55:19
Ilość wyświetleń:453

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij