Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na realizację usługi pn. „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W FURMANOWIE”

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a


Tytuł przetargu:
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA
PN. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W FURMANOWIE


CPV:
71520000-9, 71541000-2, 71540000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki jeżeli:
a) będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
b) złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej :
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
str. 5
Inspektor nadzoru robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową, robotami budowlanymi w branży drogowej. doświadczenie to powinno obejmować nadzór, kierowanie budową lub robotami budowlanymi jako inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót na jednej budowie związane z budową, rozbudową lub przebudową oświetlenia ulicznego (od rozpoczęcia do zakończenia) o wartości minimum 70 000,00 zł brutto.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. str. 6
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rdz. II pkt 2 niniejszej SIWZ.
9. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia.
11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, a także ust. 5 pkt 1 ustawy. We wskazanym zakresie Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie.
a) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz.791). str. 7
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z informacją, którą cześć zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podaniem nazw i danych Podwykonawców. Dokument składany w oryginale.
b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia sporządzone zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składanie ofert. Dokumenty składane w oryginale.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
c) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta wraz z oświadczeniami jest składana przez pełnomocnika, upoważniające go do tej czynności.
d) oświadczenie/zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), dokument składany w oryginale.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wymienione w Rdz. VI pkt 1 składa w oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający nie będzie wymagał, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków str. 8 udziału w postępowaniu składa oryginał oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), w którym zamieszcza informacje o tych podmiotach oraz załącznik nr 7 do SIWZ (dokument składany do oferty w formie oryginału).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) brak podstaw wykluczenia.
5.1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w Rdz. VI pkt. 7 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.
5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty lub oświadczenia wymienione w Rdz. VI pkt. 6 SIWZ Wykonawcy Ci składają łącznie, dokumenty lub oświadczenia wymienione w Rdz. VI pkt 7 składa każdy z tych Wykonawców.
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie przez nie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ - dokument składany w formie oryginału. Do wykazu do osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane - zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. IV pkt 2 ppkt 2.2.3. a).
6.1. W przypadku , gdy Wykonawca powołuje się na dostępne oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, aby Zamawiający mógł pobrać dokumenty samodzielnie.
6.2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na dokumenty podmiotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust.
5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, podjęcie konkretnych środków technicznych, str. 9 organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający uzna przedstawione dowody za wystarczające, wykonawca nie podlega wykluczeniu.
7. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie Rdz. VI pkt 7 ppkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.2. Dokument, o którym mowa w punkcie 7.1. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie a), zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby Przepis w pkt. 7.2. stosuje się odpowiednio.
8. Dokumenty, wymienione powyżej inne niż oświadczenia, które wymagane są w oryginale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
http://bip.staporkow.pl/?c=179 informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
10. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
11. Przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia otwarcia ofert


Termin realizacji:
12.07.2019r.

Osoba odpowiedzialna:
Sylwia Dulewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a,
26-220 Stąporków
Sekretariat


Oferty można składać do:
2019-04-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-04-15 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a,
26-220 Stąporków
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Doświadczenie inspektora branży elektrycznej - 40%


Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:
Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Sylwia Dulewicz
tel. 41 374 12 41

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2019r pod numerem 534461-N-2019


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie nr 534461 (253.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (18kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (18.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8a (27.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8b (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
otwarcie ofert - nadzór Furmanów (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (531.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Dulewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2019-04-05 14:36:13
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-04-05 14:53:03
Ostatnia zmiana:2019-04-30 12:33:02
Ilość wyświetleń:229

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij