Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stąporków i ich zagospodarowanie

Zamawiający:
Gmina Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A

Tytuł przetargu:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stąporków iich zagospodarowanie

CPV:
90500000

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
9. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1,2,4,8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
9.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
9.2.1kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), prowadzonego przez Burmistrza Stąporkowa, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) posiada aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie usług, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w pkt 9.2.1. lit. a i b IDW, musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.
9.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
9.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie (umowę), które odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że obejmowało lub obejmuje usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
b) dysponuje pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości: co najmniej 2 (dwa) pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 (dwa) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 (jeden) pojazd do odbierania odpadów zbieranych w workach z miejsc tzw. trudnych dojazdów, co najmniej 1 (jeden) pojazd do odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną w na terenie Gminy Stąporków lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy administracyjnej, wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uwaga:
- w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt. 9.2.3. lit a IDW, musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 9.2.3. lit a IDW polega na zdolnościach innych podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

9.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9.4. Podstawy wykluczenia z postępowania:
9.4.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1,2,4,8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.4.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.4.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1,2,4,8 ustawy Prawo zamówień publicznych może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9.4.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
9.4.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 9.4.3 IDW.
9.4.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.4.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
Od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Osoba odpowiedzialna:
Beata Siadul

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPORKÓW
elektronicznie prez EPUAP skrzynka UMStaporkow


Oferty można składać do:
2019-05-07 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2019-05-07 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 10 - Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
20 000,00 zł

Uwagi:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Beata Siadul, tel. (41) 374 32-27 email: beata.siadul@staporkow.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.04.2019 r pod numerem 2019/S 067-157153


Firmy uczestniczące

Załączniki

I SIWZ-IDW ODPADY (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
II SIWZ - WZÓR UMOWY (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz oferty (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - JEDZ (85.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku wydania wyroku sądu (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (12.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6- wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - wzór wykazu wykonanych usług (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - wzór wykazu sprzętu (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - klucz publiczny i identyfikator postępowania (0.8kB) Zapisz dokument  
SIWZ-modyfikacja_1 (195.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ nr 2 (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
modyfikacja3-formularz oferty (871.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 -zmodyfikowany formularz oferty (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania (1) modyfikacja (4) (991.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert (290.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (167.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alina Kawalec
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2019-04-04 13:14:25
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-04-04 14:36:17
Ostatnia zmiana:2019-06-04 11:40:24
Ilość wyświetleń:1074

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij