Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN." Przebudowa drogi gminnej Nr 386022 T Lelitków przez wieś"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN." Przebudowa drogi gminnej Nr 386022 T Lelitków przez wieś"

CPV:
71520000-9, 71541000-2, 71540000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg Nieograniczony

Warunki:
1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki jeżeli:
a) będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
b) złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej :
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
Inspektor nadzoru robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową, robotami budowlanymi w branży drogowej. doświadczenie to powinno obejmować nadzór, kierowanie budową lub robotami budowlanymi jako inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót na jednej budowie związane z budową, rozbudową lub przebudową drogi (od rozpoczęcia do zakończenia) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rdz. II pkt 2 niniejszej SIWZ.
9. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie
o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia.
11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Termin realizacji:
09.08.2019

Osoba odpowiedzialna:
Elżbiata Nowak

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Oferty można składać do:
2019-04-09 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2019-04-09 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Kryteria wyboru:
(C) Cena ofertowa brutto - 60%
(D) Doświadczenie inspektora branży drogowej - 40%


Wadium:


Uwagi:
Sprawy formalne:
Elżbieta Nowak tel. 41 37 43 225

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 01.04.2019 r nr 531957-N-2019


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SWIZ inspektor - droga w Lelitkowie (313kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (182.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Nowak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kacper Dajczer
Data wprowadzenia:2019-04-01 12:00:07
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-04-01 12:16:12
Ostatnia zmiana:2019-04-10 13:20:27
Ilość wyświetleń:628

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij