Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Głęboka termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Głęboka termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie

CPV:
71220000-0, 71232310-0, 45000000-7, 45000000-0, 45316000-5,45310000-3, 45315700-5, 09331200-0, 09332000-5, 45311200-2, 45315600-4, 45315300-1, 45311100-1, 45315100-9, 45261215-4, 45321000-3, 42511110-5, 45331000-6, 45421100-5, 45453000-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Oferta będzie uznana za spełniającą warunki jeżeli:
1.1. będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ,
1.2. złożona w wyznaczonym na składanie ofert terminie.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. Wystarczającym jest złożenie oświadczenia w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWIZ
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż – 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach, której wykonano projekt oraz roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku lub budynków z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto.
LUB
łącznie:
- Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku lub budynków z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
oraz
- Jedną dokumentację projektową związaną z termomodernizacją budynku lud budynków z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
których łączna wartość wyniosła, co najmniej 2 000 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Dla dokumentacji kosztorysowo - projektowej
. posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
Uwaga: Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DZ. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. z 2018 r. poz. 2272 tj.)
Dla realizacji robót budowlanych:
. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu związanym termomodernizacją budynku/budynków - w okresie ostatnich 5 lat.
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2272) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1, 8
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rdz. V pkt 2 niniejszej SIWZ.
10. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
. czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia.
12. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, a także ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. We wskazanym zakresie Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 – Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).
3. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 – Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oferta musu zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z informacją, którą cześć zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom i podaniem nazw i danych Podwykonawców. Dokument składany w oryginale.
b) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia sporządzone zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składanie ofert. Dokumenty składane w oryginale. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
c) Potwierdzenie doświadczenia kierownika budowy - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Dokument składany w oryginale.
d) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta wraz z oświadczeniami jest składana przez pełnomocnika, upoważniające go do tej czynności.
e) Oświadczenie /zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), dokument składany w oryginale.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wymienione w Rdz. VII pkt 1 składa w oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający nie będzie wymagał, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oryginał oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), w którym zamieszcza informacje o tych podmiotach oraz załącznik nr 11 do SIWZ (dokument składany do oferty w formie oryginału).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) brak podstaw wykluczenia.
5.1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w Rdz. VII pkt. 7 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.
5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty lub oświadczenia wymienione w Rdz. VII pkt. 6 SIWZ Wykonawcy Ci składają łącznie, dokumenty lub oświadczenia wymienione w Rdz. VII pkt 7 składa każdy z tych Wykonawców.
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
c) wykaz robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - sporządzony według załącznika nr 9 do SIWZ - dokument składany w oryginale – zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3.a)
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ - dokument składany w formie oryginału. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane – zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3. b).
6.1. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dostępne oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, aby Zamawiający mógł pobrać dokumenty samodzielnie.
6.2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na dokumenty podmiotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający uzna przedstawione dowody za wystarczające, wykonawca nie podlega wykluczeniu.
7. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie Rdz. VII pkt 7 ppkt a) – c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie 7.1. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 7.1 a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt. 7.2. stosuje się odpowiednio.
8. Dokumenty, wymienione powyżej inne niż oświadczenia, które wymagane są w oryginale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na której umieszczono SWIZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
10. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych
dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
11. Przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcie postępowania.


Termin realizacji:
30.08.2019

Osoba odpowiedzialna:
Sylwia Dulewicz

Miejsce składania ofert:
Urzędzie Miejskim w Stąporkowie, 26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a (sekretariat )

Oferty można składać do:
2019-04-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-04-11 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Stąporkowie, 26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a (sala konferencyjna )

Kryteria wyboru:
(C) Cena ofertowa brutto - 60%
G) Okres udzielonej gwarancji - 30%
(D) Doświadczenie kierownika budowy - 10%


Wadium:
25000 zł

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Sprawy formalne:
Renata Sidor 41 374 32 23, Sylwia Dulewicz 41 37 41 241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2019 r pod numerem 530326-N-2019


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
swiz (958.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 formularz oferty (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ząłącznik nr 5 - wzór umowy (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 wzór karty gwarancyjnej (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 doświadczenie kierownika budowy (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 Wykaz robót budowlanych (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10 Oświadczenie o niezaleganiu (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11 OŚWIADCZENIE PODMIOTU O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 12 Oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem osób (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 Program funkcjonalno-użytkowy_PSP2 (489.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 - Audyt energetyczny (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 15 Istotne postanowienia umowy o podwykonastwo (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla wykonawców nr 1 (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla wykonawców nr 2 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (362.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rzut 1 piętra budynek gimnazjum (3MB) Zapisz dokument  
rzut 1-go piętra2-budynek gimnazjum (3.1MB) Zapisz dokument  
rzut 1-go piętra-budynek gimnazjum (761.5kB) Zapisz dokument  
Rzut budynku -hali sportowej (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut budynku PSP2 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut budynku1-hali sportowej.pdf (887.1kB) Zapisz dokument  
Rzut budynku2 -hali sportowej.pdf (1.3MB) Zapisz dokument  
Rzut elewacji gimnazjum (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rzut II piętra 1.2.-budynek gimnazjum (2.9MB) Zapisz dokument  
rzut II piętra-budynek gimnazjum (2.8MB) Zapisz dokument  
Rzut łazienek 1 piętro -gimnazjum (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rzut łazienek II pietro - gimnazjum (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut łazienek parteru-gimnazjum (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut parteru 1-budynek gimnazjum (699kB) Zapisz dokument  
Rzut parteru-budynek gimnazjum (848.4kB) Zapisz dokument  
Rzut piwnic 2.-budynek gimnazjum (844.3kB) Zapisz dokument  
rzut piwnic2-budynek gimnazjum (3.2MB) Zapisz dokument  
Rzut Piwnic-budynek gimnazjum (3MB) Zapisz dokument  
protokół z otwarcia ofert - (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (230.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Dulewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kacper Dajczer
Data wprowadzenia:2019-03-27 13:50:00
Opublikował:Łukasz Kłys
Data publikacji:2019-03-27 16:09:00
Ostatnia zmiana:2019-04-19 11:04:19
Ilość wyświetleń:1504

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij