Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stąporków i ich zagospodarowanie"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stąporków i ich zagospodarowanie"

CPV:
90500000-2, 90533000-2, 90511000-2, 90514000-3, 90513100-7, 90512000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
3. Warunki udziału w postępowaniu.
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), prowadzonego przez Burmistrza Stąporkowa, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) posiada aktualne zezwolenie w zakresie zbierania odpadów lub w zakresie zbierania
i przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992), lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie usług, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w Rozdziale XI pkt. 3.1.1 lit. a i b SIWZ, musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.
3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) est ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
3.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie (umowę), które odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że obejmowało lub obejmuje usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy w ilości minimum 2000 Mg/rok,
b) dysponuje pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości: co najmniej 2 (dwa) pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 (dwa) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 (jeden) pojazd do odbierania odpadów zbieranych w workach z miejsc tzw. trudnych dojazdów, o najmniej 1 (jeden) pojazd do odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną w na terenie Gminy Stąporków lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy administracyjnej, wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uwaga:
- w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w Rozdziale XI pkt. 3.1.3 SIWZ, musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale XI pkt. 3.1.3 SIWZ polega na zdolnościach innych podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

3.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 3.1.2 oraz 3.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.3. Zamawiający informuje, że w sytuacji, o której mowa w Rozdziale XI pkt. 3.2 uzna warunek za spełniony jeśli:
3.3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
3.3.2 Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.
3.3.3 Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 3.2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 3.1.2 i 3.1.3 SIWZ.Termin realizacji:
Od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Osoba odpowiedzialna:
Beata Siadul

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
w sekretariacie - pok. 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2018-10-22 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2018-10-22 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,
26-220 Stąporków (sala konferencyjna)


Kryteria wyboru:
cena oferty- waga 60 %,
termin płatności - waga 20 %,
czynnik ekologiczny - waga 20%


Wadium:
30 000 zł

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Beata Siadul - tel. 41 3743 227
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.09.2018 r pod numerem 2018/S 177-401360 z dnia 14.09.2018r.Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz oferty (26.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - wzór umowy (36.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (19.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 - ESDP (JEDZ) (144.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku wydania wyroku sądu (15.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (15.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (13.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 8 - wzór wykazu wykonanych usług (20kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 9 - wzór wykazu sprzętu (19.1kB) Zapisz dokument  
SWIZ (639.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-odpady (100.2kB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na zapytania modyfikacja zmiana terminu składania i otwarcia ofert - dot. przetargu na odbiór odpadów komunalnych (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-odpady-ZMODYFIKOWANY (002) (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LII3282018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków (220.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LVII3562018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII3282018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania cz (169.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - wzór umowy - ZMODYFIKOWANY (341kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o otwarciu ofert (237.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadominie o unieważnieniu postępowania (235.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Siadul
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2018-09-14 11:32:39
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2018-09-14 11:54:19
Ostatnia zmiana:2018-10-26 09:31:22
Ilość wyświetleń:2511

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij