Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2018/2019, w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej, poprzez zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia"

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW - CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W STĄPORKOWIE


Tytuł przetargu:
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2018/2019, w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej, poprzez zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

CPV:
60000000-8 - Usługi w zakresie transportu

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12)-23) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1)
4.2 spełniają następujące warunki dotyczące:
4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
4.2.1.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada;
a) certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób,
b) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - autobusem,

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
4.2.3.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę, która odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego Zamówienia tj. obejmująca dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto

4.2.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje autobusami w liczbie minimum 10 wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich.

4.2.3.3 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
a) zespołem osób zapewniającym obsługę autobusów w liczbie minimum 10 osób uprawnionych do prowadzenia pojazdów posiadających odpowiednią kategorię prawa jazdy,
b) wszyscy kierowcy, którzy będą wykonywać przewozy z dziećmi muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 z 2010r., poz. 840) obowiązkowe dla kierujących autobusem szkolnym

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.5 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1
4.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane , do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
4.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
4.8.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
4.8.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.4
4.10 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

4.11 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.12 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w:
a) pkt. 4.1 musi spełniać każdy wykonawca z osobna
c) pkt. 4.2.1 musi spełnić jeden Wykonawca samodzielnie
pkt 4.2.3.1 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie
pkt 4.2.3.2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie
pkt. 4 2.3.3. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie
4.13 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
4.13.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w pkt. 4.2
4.13.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy
4.13.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.


Termin realizacji:
: rozpoczęcie - 3 wrzesień 2018 rok.
a)zakończenie - do dnia 31 grudnia 2018 roku dla zamówienia podstawowego oraz do dnia 21 czerwca 2019 roku w przypadku skorzystania z prawa opcji


Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Centrum Usług Wspólnych,
ul. Piłsudskiego132 a (pokój sekretariat)
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2018-08-10 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-08-10 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Centrum Usług Wspólnych,
ul. Piłsudskiego132 a
26-220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena 90%
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii 10%


Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:
W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy kontaktować się z Panią Małgorzatą Łysiak - Kowalczyk, tel. 737 800 303 , faks 41 374-32-64
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2018 r pod numerem 598429-N-2018


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogloszenie_dowozy_uczniow_2018_2019 (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz_2018_2019 (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - wykaz dowożonych uczniów 2018 (17.1kB) Zapisz dokument  
zał, 2 Projekt umowy (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_3_oswiadczenie_warunki_dowozy 2018 (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_4_oswiadczenie_wykluczenie dowozy 2018 (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik_nr_5_do_siwz_grupa kapitałowa dowozy 2018 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_6_Wykaz usług dowozy 2018 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_7 wykaz osób dowozy 2018 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8 wykaz narzędzi dowozy 2018 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 9 do SIWZ-wzór Formularza Ofertowego-dowozy 2018 (171.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 10 - cennik dowozy 2018 (20.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 11 dowozy 2018 (14.9kB) Zapisz dokument  
korekta ogłoszenia (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja (16.9kB) Zapisz dokument  
informacja nr2 (15.5kB) Zapisz dokument  
Zestawienie danych z otwarcia ofert (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2018-08-02 14:28:26
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2018-08-02 15:02:17
Ostatnia zmiana:2018-08-13 12:20:55
Ilość wyświetleń:414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij