Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na wykonanie parkingów oraz zagospodarowanie rynku w miejscowości Odrowąż.

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej na wykonanie parkingów oraz zagospodarowanie rynku w miejscowości Odrowąż

CPV:
74222000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.
posiadają osoby z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/nie spełnia na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

- Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2.
- Odpowiednio wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych oraz aktualny dokument potwierdzający wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,


Termin realizacji:
do 30.11.2007 roku

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPORKÓW
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
Sekretariat I piętro pokój nr 14


Oferty można składać do:
2007-03-06 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2007-03-06 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPORKÓW
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
Sekretariat I piętro pokój nr 14


Kryteria wyboru:
Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) - 100 %.

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk tel: (0-41) 37-41-241; fax: (0-41) 37-41-860
e-mail: inwestycje@staporkow.pl


Firmy uczestniczące

Załączniki

S_I_W_Z 01.02.2007 (178.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie 01.02.2007 (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty 9_03_2007 (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarek Młodawski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2007-01-31 11:42:22
Opublikował:Jarek Młodawski
Data publikacji:2007-01-31 12:43:02
Ostatnia zmiana:2007-03-09 12:18:03
Ilość wyświetleń:1907

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij