Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie ternu wokół zbiornika wodnego przy ulicy Miła - budowa drogi pieszo-rowerowej i chodnika"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,


Tytuł przetargu:
"Zagospodarowanie ternu wokół zbiornika wodnego przy ulicy Miła - budowa drogi pieszo-rowerowej i chodnika"

CPV:
45.23.31.62-2, 45.11.10.00-8, 45.23.31.61-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć :
a)potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 PLN.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykaz wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy drogi/dróg, chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wykonanych w technologii brukarskiej, której wartość wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
b) Wykaz osób,
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,
- Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) , którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie :
- brukarz
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
Brak podstaw do wykluczenia
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ i nr 4 do SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy i przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp.
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia oraz spełniają (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.


Termin realizacji:
- zakończenie - 15.11.2017 r .

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 20 - Sekretariat


Oferty można składać do:
2017-08-17 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2017-08-17 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 10 - Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60 %.
termin wykonania - 10%
okres gwarancji/rękojmi - 30 %


Wadium:
3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł.)

Uwagi:
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
-Paweł Kloczkowski -- inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie tel. (41) 37 43 225,


Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2017 r pod numerem 562895-N-2017


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogloszenie mila (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ miła (565kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STĄPORKÓW UL. MIŁA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU (255.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-01 droga pieszo-rowerowa - przekrój (140.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Miłej w Stąporkowie (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania działki - arkusz 1 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania działki - arkusz 2 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania działki - arkusz 3 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (217.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie wybor oferty-mila_0001 (196kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-08-03 10:54:28
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2017-08-03 12:38:22
Ostatnia zmiana:2017-09-15 18:10:46
Ilość wyświetleń:1423

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij