Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Zamawiający:
Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Stąporków i innych jednostek na lata 2018-2019

CPV:
09300000-2, 09000000-3, 09310000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i SIWZ.

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi
w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Warunki udziału w postępowaniu.
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 220)
3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
3.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę energii elektrycznej a wartość roczna każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 2000 MWh albo w przypadku zamówień (umów) nadal wykonywanych - do dnia przed upływem terminu składania ofert - Wykonawca wykonał dostawy w wyżej wymienionym zakresie o wartości co najmniej 2000 MWh.
3.2. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16), zwany dalej "Jednolitym Dokumentem"), w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
3.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP.
3.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
3.6. Zamawiający oceni - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy PZP - czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania w tym:
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy PZP,
4.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ, spośród okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) ustawy PZP.

4.2 Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) oraz art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy PZP wykluczy z postępowania Wykonawcę:
4.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
4.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
4.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
4.2.4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,
4.2.5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,
4.2.6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,
4.2.7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4.2.8. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
4.2.9. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
4.2.10 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 4.2.9;
4.2.11 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności,
4.2.12 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
4.2.13 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
4.2.14 który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
4.2.15 który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
4.2.16 wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
4.2.17 będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz
z 2016 r. poz. 437 i 544); 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
4.2.18 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 7-11 ustawy PZP.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy PZP - zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) ustawy PZP i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.
4.5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.staporkow.pl informacji dotyczących m.in. nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
4.6. Wraz ze złożeniem oświadczenia o którym mowa w pkt 4.5 wyżej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy PZP oraz 16-20 ustawy PZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy PZP nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ w formie Jednolitego Dokumentu.


Termin realizacji:
Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania do 31.12.2019, sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ tj. od 01.01.2018, dla każdego ppe oddzielnie po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Świadek

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 20 - Sekretariat


Oferty można składać do:
2017-08-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-08-29 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 10 - Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
25.000 zł
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych)


Uwagi:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
-Bożena Świadek-- inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miejskiego w Stąporkowie tel. (41) 37 43 228,

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.07.2017 r pod numerem 2017/S 138-282890


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (186.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (667.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (228.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wzór Jednolitego Dokumentu (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6- ESPD (144.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 (24.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 (49.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 (20.4kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ (342.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienie treści SIWZ nr 4 (241.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 (232.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (247.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (236.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bożena Świadek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-07-21 11:44:06
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2017-07-21 12:07:46
Ostatnia zmiana:2017-09-08 11:27:24
Ilość wyświetleń:790

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij