Dyrektor:

Izabela Wojcierowska


Adres:

ul. Piłsudskiego 103
26-220 Stąporków
woj. świętokrzyskie


Kontakt:

Telefon: (041) 374 10 86
Fax: (041) 374 32 68


Adres strony internetowej

www.staporkowmgokis.pl


Adres e-mail:

sekretariat@staporkowmgokis.pl

Forma władania: Użytkowanie  wieczyste nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5143/15 o pow. 1,1828 ha, stanowiącej własność Gminy Stąporków i prawo własności do usytuowanych na gruncie zabudowań.