Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej Wólka Plebańska w kierunku Odrowąża"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
"Przebudowa drogi gminnej Wólka Plebańska w kierunku Odrowąża"

CPV:
45.23.30.00-9; 45.10.00.00-8; 45.11.00.00-1; 45.23.24.52-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć :
a)potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykaz wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy drogi/dróg, której wartość wynosiła minimum 300 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
b) Wykaz osób,
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Kierownikiem robót sprawującym jednocześnie funkcję Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,
- Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) , którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie :
- operator rozkładarki mas bitumicznych,
- operator walca.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.


Termin realizacji:
zakończenie - 31.10.2017 r .

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 20 - Sekretariat


Oferty można składać do:
2017-07-10 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2017-07-10 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 10 - Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
1) cena - 60 %.
2) termin wykonania - 10%
3) okres gwarancji/rękojmi - 30 %


Wadium:
5,000 zł

Uwagi:
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
-Paweł Kloczkowski -- inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie tel. (41) 37 43 225,

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017 r pod numerem 538848-N-2017


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogloszenie wolka plebanska (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ wólka Plebańska (582.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt (5.6MB) Zapisz dokument  
SST (2MB) Zapisz dokument  
Informacja z otwarcia ofert (295.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie o wyborze wolka plebanska (256.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-06-26 13:50:28
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2017-06-26 14:26:15
Ostatnia zmiana:2017-07-20 13:02:48
Ilość wyświetleń:857

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij