Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Przebudowę i adaptację budynku użyteczności publicznej - Szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK MIESZKANIOWY, WIELOFUNKCYJNY - MIESZKANIA SOCJALNE W HUCISKU, GMINA STĄPORKÓW

CPV:
45000000-7, 45311000-0, 45330000-9, 45331100-7, 45262700-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
9. Określenie warunków udziału w postępowaniu;
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:

9.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.2.2 braku podstaw do wykluczenia
9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych
9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.
9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;
c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self - cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
9.4 opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z budową lub rozbudową lub przebudową budynku przeznaczonego na cele mieszkalne , której wartość wynosiła minimum 700 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami:
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiada doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie, rozbudowie, przebudowie związanej z budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne o kubaturze min. 2000,00m3,
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
-Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i CO.


Do wykazu w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 300 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot;
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie;
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument ; zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Kolejnym wymaganym dokumentem jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

c) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w
kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio.

9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.
9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.

9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót)


Termin realizacji:
Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30-11-2017 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPOKÓW
Adres: 26-220 Stąporków,
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Sekretariat - pokój nr 20


Oferty można składać do:
2017-05-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-05-23 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPOKÓW
Adres: 26-220 Stąporków,
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Sala konferencyjna - pokój nr 10


Kryteria wyboru:
Cena (C) - 60
Gwarancja (G) - 10
Termin realizacji (T) - 20
Doświadczenie kierownika budowy (branża konstrukcyjno-budowlana) (D) - 10


Wadium:
15 000,00 PLN

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Sprawy formalne - Sylwia Dulewicz 41 3741241
-Stanisław Zięba 41 3743224

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017 r pod numerem 504256-N-2017


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ art 24aa (314kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 Ogłoszenie nr 504256 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE (1.9MB) Zapisz dokument  
PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE (1.7MB) Zapisz dokument  
PB INSTALACJE SANITARNE (7.6MB) Zapisz dokument  
PB INSTALACJE SANITARNE (7.5MB) Zapisz dokument  
PB ROBOTY BUDOWLANE (10.1MB) Zapisz dokument  
PB ROBOTY BUDOWLANE (9.9MB) Zapisz dokument  
PRZEDMIAR HUCISKO (1.1MB) Zapisz dokument  
PRZEDMIAR HUCISKO (957.2kB) Zapisz dokument  
STWiOR HUCISKO (714.5kB) Zapisz dokument  
STWiOR HUCISKO (515kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 formularz_oferty (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 1a informacja o podwykonawcach (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 grupa kapitałowa (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 6 wykaz_osób (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika budowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 7 wzór umowy (215.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 8 wykaz_robót (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 9 istotne_postawnowienia (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 10 harmonogram 2017 (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do umowy - Karta gwarancyjna (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 Karta Równoważności (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (13.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR 2 (35.9kB) Zapisz dokument  
PRZEDMIAR 1 (116.9kB) Zapisz dokument  
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INWENTYRYZACJA I02-I02 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INWENTYRYZACJA I03-I08 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNE K-04 (427kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNEK A-06 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNEK Z-1 (630.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek Z-2 (951.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNKI - E04-E12 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (371.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z oceny ofert (258.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (319kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Dulewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-05-09 15:03:26
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2017-05-09 15:14:37
Ostatnia zmiana:2017-06-12 12:07:28
Ilość wyświetleń:1359

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij