Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

CPV:
45.00.00.00 - 7; 45.21.00.00 - 2; 45.10.00.00 - 8; 45.23.20.00 - 2; 45.30.00.00 - 0; 45.31.12.00 - 2; 45.31.31.00 - 5; 45.40.00.00 - 1; 45.33.20.00 - 3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć :
a ) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż - 400 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową.

b) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1000000,00 PLN.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykaz wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
dwie roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy budynków użyteczności publicznej, której wartość wynosiła minimum 700 000,00 zł brutto dla każdej z robót.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
b) Wykaz osób,
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Kierownikiem robót sprawującym jednocześnie funkcję Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności ogólno budowlanej,
- Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji elektrycznych,
- Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji wod.kan i wentylacji,

Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) , którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie :
- elektryk - 2 osoby,
- hydraulik - 2 osoby,
- posadzkarz - 2 osoby,
- murarz, malarz - 2 osoby
- zespół do montażu windy - 2 osoby.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.


Termin realizacji:
rozpoczęcie - czerwiec - 2017 r.
- zakończenie - 30-11-2017 r


Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
w sekretariacie - pok. 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2017-05-24 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2017-05-24 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
Sala konferencyjna - pok. 10


Kryteria wyboru:
1) cena - 60 %.
2) termin wykonania - 20%
3) okres gwarancji/rękojmi - 10 %
4) doświadczenie kierownika budowy - 10 %


Wadium:
27 000,00 zł

Uwagi:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Paweł Kloczkowski - inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie tel. (41) 37 43 225,

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017 r pod numerem 503588-N-2017


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ STĄPORKÓW 2017 - budynek UM Stąporków 2 (563kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
HARMONOGRAM 2017-budynek UM Stąporków (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie-budynek um (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt (27MB) Zapisz dokument  
Projekt (26.8MB) Zapisz dokument  
Przedmiary (371kB) Zapisz dokument  
Przedmiary (171.5kB) Zapisz dokument  
SSTWiORB (865.8kB) Zapisz dokument  
SSTWiORB (666.3kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie-Rzut I piętra (408.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie-Rzut parteru (402.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie-Rzut II piętra (213.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie-Zestawienie stolarki (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie-Przedmiar robót (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie-Rzut piwnic (522.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (201.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-05-09 11:06:05
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2017-05-09 12:32:43
Ostatnia zmiana:2017-05-25 13:10:24
Ilość wyświetleń:495

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij