Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Stąporkowie"

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków


Tytuł przetargu:
"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STĄPORKOWIE"

CPV:
45252127-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 5 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków, której wartość wynosiła minimum 10 000 000,00 zł brutto Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami: o Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qdmaxd 2 000 m?/d, o Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej, o Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do wykazu w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:


Termin realizacji:
data zakończenia: 30/11/2018

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 20 - Sekretariat


Oferty można składać do:
2017-04-28 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2017-04-28 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a
Pokój nr 10 - Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena brutto - 60
Gwarancja -10
Termin realizacji - 20
Doświadczenie kierownika budowy (branża sanitarna) - 10


Wadium:
250 000,00 PLN

Uwagi:
ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻY ROZMIAR NIEKTÓRYCH ZAŁĄCZNIKÓW, DOSTĘPNE SĄ ONE POD PONIŻSZYM LINKIEM:
http://staporkow.pl/pobieranie/2017/PRZETARG_OCZYSZCZALNIA.zip

Mapa do celów projektowych i opis:
http://staporkow.pl/pobieranie/2017/mapa.zip

Tom IIA Projekt architektoniczno-konstrukcyjny (DWG):
http://staporkow.pl/pobieranie/2017/DWG.zip

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Sprawy formalno prawne - Alojzy Jakóbik 606-206-214
Sprawy formalne - Renata Sidor 41 3743223

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2017 r pod numerem 65913-2017


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu-1 (33.4kB) Zapisz dokument  
SIWZ art 24aa-2 (361kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 1a informacja o podwykonawcach-1 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie-1 (76kB) Zapisz dokument  
Załacznik nr 6 Wykaz_osób-1 (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 7 Wzór umowy-1 (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 8 Wykaz_robót-1 (128kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 9 istotne_postawnowienia-1 (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 12 HARMONOGRAM 2017-2018 (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Formularz_oferty (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia-1 (78.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 grupa kapitałowa-1 (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika budowy (68.1kB) Zapisz dokument  
OGRODZENIE (149.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla Wykonawców - odpowiedzi na pytania (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (12.8kB) Zapisz dokument  
T-18. Ob 6.SCHEMAT INSTALACJI OLEJOWEJ KOTŁWNI (265.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DECYZJA ŚRODOWISKOWA (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 27-04-2017 (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KANAŁ DOPŁYWOWY (17.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 27-04-2017 (22kB) Zapisz dokument  
PISMO STAROSTY KONECKIEGO (332kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POZWOLENIE WODNOPRAWNE (962.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁACZNIK NR 6 WYKAZ OSÓB 27-04-2017 (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY 27-04-2017 (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 28-04-2017 (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (643.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (746.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-04-13 14:17:51
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2017-04-13 14:30:36
Ostatnia zmiana:2017-06-20 13:23:11
Ilość wyświetleń:3949

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij